0YÊN

CHI PHÍ ĐẦU VÀO! 30,000 yen⇒0 yen

Xem thông tin chi tiết tại đây

0YÊN

Tiền đầu vào + Tiền nhà tháng đầu + Phí hệ thống tháng đầu = 0 yen

Xem thông tin chi tiết tại đây

Trường học, nơi làm việc


Xem thêm

Trạm đích
Thời gian cần thiết
Số lần chuyển

+ Thêm ga

Xem thêm